Pribatutasuna / Privacidad

Pribatutasuna

www.urretxu.net eta www.urretxu.eus domeinuko bisita era anonimoan egiten da. Bakarrik zerbitzu batzuetara iristeko eman behar dituzte erabiltzaileek datu pertsonalak, kudeaketa edo izapidetze berezia eskatzen dutenetara heltzeko.

Direlako datuok Urretxuko Udalak informatizaturik dituen fitxategietara bilduko ditu eta abenduaren 13ko 15/1.999 Lege Organikoan, Izaera Pertsonaleko Datuak Babestekoa, eta haiekin zerikusia duten xedapenetan ezarritakoaren arabera tratatuko ditu, eta halaber herri administrazioei aplikatzekoak zaizkien gainerako Arautegiaren arabera (biztanleen Erroldari dagozkionak, etab.).

Eskatutako datuak eman edo utziko dira aurrez interesdunak oniritzia ematen badu Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko Lege Organikoan xedatutakoaren arabera.

Urretxuko Udalak fitxategi informatizatuetan jasoak dituen datu pertsonalen jabeek honako eskubide hauek dituzte:

  • Datu base horrekin Urretxuko Udalak zein helburu lortu nahi dituen jakiteko.
  • Datu base automatizatuan beraren datuak sartzen ez uzteko.
  • Datu haietara edozein unetan sartzeko.
  • Haietan berari buruz agertutako datuak partzialki edo osoki aldatzeko edo ezeztatzeko.

Hori guztia Legean aurreikusia dagoen bezala, fitxategiaren ardura duen organoari zuzenduta, hain justu helbide honetara:
Urretxuko Udala
Iparragirre kale, 20
20700 Urretxu (Gipuzkoa)

Izaera pertsonaleko datuei buruz Urretxuko Udalak konpromisoa hartzen du sekretutasuna gordetzeko eta asmoa azaltzen du haien segurtasuna bermatzeko hartu behar diren neurriak hartzeko eta haien aldatze, galtze edo baimenik gabeko sarbideak galarazteko, teknologiaren eta pilaturiko datuen izaera aintzat harturik haiek izan ditzaketen arriskuak naturari egoztekoak izan edo gizakiari.

Urretxuko Udalak ez ditu salduko, ez alokatuko edo hirugarren pertsonen esku utziko web orriaren bisitariek emandako datu pertsonalak. Informazio hau ez da marketing zuzena egiteko erabiliko, aurrez jakinarazi eta hartarako interesdunaren berariazko baimena lortu gabe.

Urretxuko Udalak informazio hau erabili ahal izango du argitalpenak, harpidetzak edo beste era bateko gutunak eta epostak edo mezu elektronikoak bidaltzeko erakunde, zerbitzu eta jarduera publikoei buruzko informazioa denean.


Privacidad

La visita al dominio www.urretxu.net y www.urretxu.eus se efectúa en forma anónima. Solamente para poder acceder a alguno de los servicios de la web que dispongan de gestión o trámite específico, los usuarios habrán de suministrar los datos personales imprescindibles para la prestación del servicio solicitado.

Estos datos se incorporarán a los correspondientes ficheros informatizados del Ayuntamiento de Urretxu y serán tratados de conformidad con la regulación establecida por la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como el resto de Normativa de aplicación para las administraciones públicas (relativas al Padrón de habitantes, etc.)

Los datos recabados únicamente serán objeto de cesión, en su caso, previo consentimiento del interesado o de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.

Las personas cuyos datos personales consten en un fichero informatizado del Ayuntamiento de Urretxu podrán ejercitar los derechos siguientes:

  • Ser informada de cuáles son los objetivos perseguidos con la constitución de dicha base de datos
  • Negarse a que sus datos sean incluidos en la base de datos automatizada
  • Poder acceder en todo momento a los datos por ellos suministrados
  • Poder rectificar y/o cancelar total o parcialmente los datos por ellos suministrados

todo ello en la forma prevista en la Ley, ante el órgano responsable del fichero, para lo cual pueden dirigirse a la siguiente dirección:
Urretxuko Udala / Ayuntamiento de Urretxu
Iparragirre Kalea, 20
20700 Urretxu (Gipuzkoa)

El Ayuntamiento de Urretxu se compromete a cumplir con la obligación de guardar secreto respecto de los datos de carácter personal objeto de tratamiento y declara su intención de poner en práctica las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.

El Ayuntamiento de Urretxu no vende, alquila ni pone a disposición de terceras personas los datos personales proporcionados por los visitantes de la página web.

Esta información no será utilizada para acciones de marketing directo, a menos que le hayamos informado con antelación de esta posibilidad y que nos haya dado permiso expreso en el momento de proporcionar dichos datos.

El Ayuntamiento de Urretxu podrá hacer uso de esta información para el envío de publicaciones, suscripciones u otro tipo de correspondencia o el envío de mensajes vía e-mail de carácter institucional e informativo de servicios y actividades públicas.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram