Baldintzak / Términos y condiciones

Baldintzak

 • Ezin da aldez aurretik erositako sarreren zenbatekoa itzuli. Igerilekura joaterik ez izatea edo erosketa egitean akatsen bat egitea ez dira arrazoi baliodunak izango itzulketa egiteko.
 • Erabiltzaile bakoitzak bere profilarekin bat datorren sarrera erosi beharko du, eta Udalak beretzat gordeko du ausazko kontrolak egiteko eskubidea, eskuratutako sarrera erabiltzailearen ezaugarriekin bat datorrela egiaztatzeko.
 • Igerilekuko abonua eta bazkideen Kirol Txartela pertsonalak eta ezin zaio beste inori utzi igerilekura sartzeko, ezta lekua erreserbatzeko ere.
 • Sarrera bat legez kanpo birsaltzea (edo legez kanpo birsaltzen saiatzea) sarrera hori itzulketarik edo bestelako konpentsaziorik gabe konfiskatzeko edo ezerezteko arrazoia da.
 • Sarrera bat ezingo da erabili publizitaterako, sustapenetarako, lehiaketetarako edo apustuetarako, Urretxuko Udalak idatzizko baimen formala eman ezean.
 • Sarrerak esparruko arauen eta erregulazioen arabera igortzen dira, eta horiek eskuragarri daude esparruko harreran. Onarpen-baldintzetako edozein edo kaltea, kaltea edo laidoa eragin dezakeen beste edozein egintza onartezin hautsiz gero, erabiltzailea esparrutik kanporatzeko eskubidea izango du.
 • Udalak ez du bere gain hartuko sarrerak galdu edo lapurtzearen erantzukizunik.
 • Termino eta baldintza horiek guztiak Espainiako legeriak arautzen ditu, eta sarrerak erosteko edozein transakziok eragindako edozein gatazka Espainiako auzitegien jurisdikzioaren mende egongo da soilik.
 • Aurreko klausuletako edozein deuseza bada edo Legearen aurkakoa bada, jarri gabekotzat joko da, eta gainerakoa indarrean mantenduko da, eta eraginkortasun osoz aldeentzat.

COVID19 arauak


Términos y condiciones

 • No se permite la devolución del importe de las entradas previamente adquiridas. La imposibilidad de asistir a la piscina o un error al realizar la adquisición no serán motivos válidos para proceder a la devolución.
 • Cada persona usuaria deberá adquirir la entrada que se ajuste a su perfil, reservándose el Ayuntamiento el derecho a realizar controles aleatorios para comprobar que la entrada adquirida se corresponde con las características de la persona usuaria.
 • Tanto el abono de la piscina como la Kirol Txartela de las y los socios es personal e intransferible, no pudiendo ser cedido a otra persona para acceder a la piscina ni reservar plaza.
 • La reventa ilegal (o intento de reventa ilegal) de una entrada constituye una causa para la incautación o cancelación de dicha entrada sin reembolso ni cualquier otro tipo de compensación.
 • Una entrada no podrá utilizarse para publicidad, promociones, concursos o apuestas, a menos que el Ayuntamiento de Urretxu conceda una autorización formal por escrito.
 • Las entradas se emiten de acuerdo con las normas y regulaciones del recinto, que están disponibles en la recepción del mismo. La infracción de cualquiera de las condiciones de admisión, o cualquier otro acto inaceptable que pueda provocar daño, perjuicio o agravio, dará derecho a expulsar a la persona usuaria del recinto.
 • El Ayuntamiento no se hará responsable de ninguna pérdida o robo de entradas.
 • Todos estos términos y condiciones se rigen por la legislación española y cualquier conflicto derivado de cualquier transacción con para la compra de las entradas estará sujeto únicamente a la jurisdicción de los Tribunales Españoles.
 • Cualquiera de las cláusulas anteriores que sea nula o fuera contraria a La Ley, se tendrá como no

COVID19 normativa

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram